INFORMACIÓ IMPORTANT! IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ

Decret 30/2015, de 3 de març. Article 10\nArticle 10 – Implantació i manteniment del pla d’autoprotecció\n10.1 El pla d’autoprotecció…

Decret 30/2015, de 3 de març. Article 10
Article 10 – Implantació i manteniment del pla d’autoprotecció
10.1 El pla d’autoprotecció ha de ser implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. La implantació i el manteniment esmentats han de donar compliment als aspectes següents:
a) Formació teòrica i pràctica al personal que treballa en l’activitat. S’ha d’establir un programa d’activitats formatives periòdiques adequat i dimensionat a l’activitat per assegurar el manteniment de la formació teòrica i pràctica del personal assignat al pla d’autoprotecció, i establir sistemes o formes de comprovació que aquests coneixements han estat adquirits.
b) Informació a les persones usuàries de l’activitat sobre els seus riscos, sobre les mesures a prendre en cas d’emergència i sobre els mitjans existents per fer
efectives aquestes mesures: vies d’evacuació, punts de reunió i zones de
confinament, si escau. Cal garantir que els punts de reunió queden fora de les vies d’accés dels serveis d’emergència a la instal·lació o, en cas d’impossibilitat material, que permetin un fàcil accés dels serveis d’emergència a la instal·lació.
c) Realització i comunicació de simulacres d’emergència, amb la periodicitat i les condicions que fixa l’article 13 d’aquest Decret.
d) Abans dels dos anys de vigència del pla, la persona titular o responsable de
l’activitat ha d’elaborar un informe de descripció de les actuacions d’implantació del pla realitzades en el primer any, signat pel cap de l’emergència. De forma quadriennal, cal elaborar un informe de descripció de les actuacions de manteniment del pla també signat pel cap de l’emergència.
10.2 La persona titular del centre o activitat ha de conservar la documentació de totes les actuacions d’implantació i manteniment del pla. L’Administració competent podrà requerir en qualsevol moment, com a obligació derivada del pla, la documentació esmentada; la manca de disponibilitat i tramesa de la documentació pot suposar la imposició de les sancions que siguin aplicables.
10.3 L’Administració competent podrà avaluar les actuacions d’implantació i proposar les actuacions correctores oportunes. Així mateix, la persona titular de l’activitat o centre podrà proposar mesures alternatives en funció de la seva organització i mitjans disponibles.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *